Background Image
Previous Page  7 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 53 Next Page
Page Background

HABERLER

barobirlik

8

projelendirilmesi yapılmış planlar-

la gidilmediği takdirde biraz önce

bahsettiğim saç ayağını koruyan gü-

zel projeler de halk tarafından ağır

tepkiyle karşılanacaktır. Bu, rüzgâr

enerjisinden başarılı bir madenci-

lik uygulamasına kadar her proje-

nin halk tarafından sosyal anlamda

haklı bir tepkiyle karşılanmasının

altındaki sebeptir. Halkı yaptığımız

işin doğru ve düzgün bir iş olduğuna

ikna edebilmek için hukuka uygun

davranılmasını sağlamak zorunda-

yız. Aksi takdirde her enerji yatırı-

mı Türkiye’de yeni bir sosyal huzur-

suzluğun sebebi olacaktır.

ENERJİ POLİTİKALARININ

TEMELİ ADALET OLMALIDIR

Tam da bu noktada değerli dinle-

yenler, Türkiye’nin üreten kaynak

ülkelerle tüketen Kıta Avrupası ara-

sında bir enerji köprüsü oluşunu,

bardağın dolu tarafından görmeyi

öneriyorum. Başımıza bu kadar iş

açan jeopolitik konumumuz akıllı

politikalarla Türkiye’yi dünyanın

sayılı güçlerinden biri haline getirir.

Yeter ki içerde 76 milyonu siyasi dü-

şünce, ırk, dil, cinsiyet, cinsel tercih,

dini inanış, mezhep paydalarında

bölmeye kalkışmayalım. Yeter ki 76

milyonun kucaklaşmasını hukukun

üstünlüğü, demokrasi, insan hak-

ları çerçevesinde sağlayabilelim.

Çünkü adalet mülkün yani ülkenin

temelidir değerli dostlarım. Enerji

politikalarının da temeli yine adalet

olmalıdır.

Bu vesileyle tüm katılımcılara en iç-

ten teşekkürlerimi sunuyorum. Ama

özellikle teşekkür etmek istediğim

iki isim var; Prof. Dr. Necdet Basa

ve değerli dostum Necdet Pamir.

Onların üstün gayretleri olmasaydı

bu kadar önemli bir sempozyumu

hayata geçiremezdik. Hepinize ayrı

ayrı teşekkür ediyorum.

Feyzioğlu’ndan sonra kürsüye ge-

len TMMOB Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mehmet Soğancı, “Türkiye’de

özellikle AKP’nin 12 yıllık iktidarı

döneminde izlediği serbest piyasa-

cı ve özelleştirmeci uygulamalar

enerji sektöründe de kendini en ya-

kıcı biçimde göstermiştir. İktidara

geldiğinden bu yana yerli ve yeni-

lenebilir enerji kaynaklarından söz

eden AKP; dışa bağımlılığı artırmış,

kamuya enerji yatırımları yasak-

lanırken, nükleer santral ve doğayı

katleden HES’lere bel bağlayan bir

ortam yaratmıştır” dedi.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ

KAYNAKLARI

ÖZEL ŞİRKETLERE

DEVREDİLMEYECEK KADAR

DEĞERLİ

Sempozyumun açılış sunumları bö-

lümünde ‘Türkiye’nin Enerji Görü-

nümü: Mevcut Durum, Kaynaklar,

Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlık-

lı bir sunum yapan TMMOB Makine

Mühendisleri Odası Enerji Çalışma

Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz,

Türkiye’nin enerji politikalarına

plansızlığın ve denetim eksikliği-

nin hakim olduğuna dikkat çeke-

rek, “Türkiye’nin enerji kaynakları

tamamen özel şirketlere devredil-

meyecek kadar değerli. Üretenler

yönetsin diyoruz, bunu sunuyoruz”

dedi.

‘Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağım-

lılığı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’

konusundaki sunum yapan TMMOB

Petrol Mühendisleri Odası Enerji

Politikaları Çalışma Grubu Başkanı

Necdet Pamir ise Türkiye’nin özel-

likle doğalgazda dışa bağımlı oldu-

ğuna dikkat çekerek, füze kalkanı,

Suriye politikası gibi dış politikala-

rın enerji alanında tehdit yarattığını

kaydetti.

Sempozyum, Enerji Yoksulluğu;

Türkiye’nin Yerli Enerji Kaynakları

ve Alt Yapısı; Enerji Sektörü: Yasa-

lar, Sorunlar, Çözüm Önerileri; Ener-

ji Sektöründe Hukuki Yansımalar ve

Özelleştirmeler; Türkiye’nin Nasıl

Bir Enerji Politikası Olmalı? Teknik,

Ekonomik ve Hukuki Alt Yapı Mani-

festosu başlıklı oturumlarla iki gün

devam etti.