Background Image
Previous Page  53 / 53
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 53
Page Background

DUYURULAR

barobirlik

54

DUYURU NO:2014/99

Danıştay 8.Dairesinin 04.07.2014

tarih ve E.2014/898 sayılı dosya-

sında verilen yürütmeyi durdurma

kararı üzerine; 28.12.2013 tarih ve

28865 sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe giren Avu-

katlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 11

inci maddesinin 1 inci fıkrasının son

cümlesi ile 21 inci maddesinde, “Üc-

ret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım

ikinci bölüm 15 inci ve 18 inci mad-

delerinde yapılan değişiklikleri içe-

ren

“Avukatlık Asgari Ücret Tarife-

sinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarife”

26.11.2014 günlü ve 29187

sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-

rak yürürlüğe girmiştir.

DUYURU NO:2014/100

Bilindiği üzere Türkiye Barolar Bir-

liği’nin 32.Olağan Genel Kurulu’nda

alınan karar uyarınca 33.Olağan

Mali Genel Kurul toplantısının Van

İlinde yapılmasına karar verilmiş-

ti. Van İlinde yapılacak Genel Kurul

toplantısının tarihinin belirlenmesi

konusu ise Yönetim Kurulumuzun

26 Eylül 2014 günlü toplantısında

görüşülmüş ve Genel Kurulumuzun

16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında

yapılmasına karar verilmiştir.

16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Van

Rescate Otel’de yapılacak Türkiye

Barolar Birliği 33.Olağan Genel Ku-

rul toplantısına ilişkin çevre oteller-

den alınan indirimli fiyat listesi ve

otellerin uygunluk durumunu gös-

teren liste ekte gönderilmiştir.

Genel Kurulumuzun yapılacağı ta-

rihlerde turizm mevsiminin yoğun

olduğu dikkate alınarak kesin re-

zervasyonların Baronuz tarafından

ivedilikle yapılması gerekmektedir.

DUYURU NO:2014/102

Konu: Engelli meslektaşlarımızın

sorunlarına yönelik çalışmalar.

26.6.2014 tarih 2014/61 sayılı du-

yurumuza yanıt veren 46 baromu-

zun bildirdikleri ile barolarımıza

kayıtlı 199 engelli avukatımızın

mesleki faaliyetini sürdürdüğü an-

laşılmaktadır.

Mesleğimizi yerine getirirken he-

pimizin karşılaştığı onlarca sorun

engelli meslektaşlarımızı çok daha

ağır olarak etkilemektedir.

Bu nedenle Türkiye Barolar Birli-

ği’nin yerine getireceği ve de ayrıca

barolarımızın katkısını dilediğimiz

çalışmalar aşağıda değerlendirme-

lerinize sunulmaktadır:

1)

Engelli ve de özellikle görme en-

gelli meslektaşlarımızın Adliye

binalarına girişte ve binadaki

çalışmaları sırasında kolaylık ve

anlayışın gösterilerek uygun dü-

zenlemelerin yapılması için Ada-

let Bakanlığı nezdinde gerekli

girişimlerde

bulunulacaktır.

Adalet Bakanlığı ile işbirliğinin

sağlanması durumunda bu ziya-

retler sırasında barolarımızın

görevlendireceği bir personelin

eşlik etmesi ve görme engelli

meslektaşlarımızın dosya in-

celemelerinde yardımcı olmak

üzere de bir stajyer avukatın staj

eğitimi kapsamında bulunduru-

labilmesi olanakları yaratılması

talep edilmektedir.

2)

Engelli ve de özellikle görme

engelli meslektaşlarımızın ceza-

evlerine girişte ve görüşmeleri

sırasında gerekli kolaylık ve an-

layışın gösterilmesi için Adalet

Bakanlığı nezdinde gerekli giri-

şimlerde bulunulacaktır. Adalet

Bakanlığı ile işbirliğinin sağlan-

ması durumunda bu ziyaretler

sırasında barolarımızın görev-

lendireceği bir avukat ya da staj

eğitimi kapsamında stajyer avu-

katın eşlik etmesine ilişkin dü-

zenlemeler yapılması talep edil-

mektedir.

3)

CMK ve Adli Yardım görevlendir-

melerinde barolarımızın engelli

meslektaşlarımız için ayrı bir

görevlendirme düzeni oluştur-

maları talep edilmektedir.

4)

Türkiye Barolar Birliği Eğitim

Merkezi tarafından engelli mes-

lektaşlarımız için ayrı bir eğitim

programı uygulanacaktır.

5)

Adalet Akademisi eğitim progra-

mına

“Engelliler Hukuku”

ders-

lerinin alınması konusunda giri-

şimlerde bulunulacaktır.

6)

Türkiye Barolar Birliği Bülte-

ni’nin Braille

alfabesi ile yayım-

lanması sağlanacaktır.

7)

Türkiye Barolar Birliği Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu

kapsamında engelli meslektaşla-

rımıza da

“ek emeklilik”

sağlan-

ması olanakları değerlendirile-

cektir.

8)

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hak-

ları Merkezi bünyesinde Engelli

Hakları Çalışma Grubu oluşturu-

lacaktır.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla

sunarım.