Background Image
Previous Page  11 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 53 Next Page
Page Background

HABERLER

barobirlik

12

Alman Avukatlar Derneği’nin Berlin

Şubesi Başkanlığı’nca 6 - 8 Kasım

2014 tarihleri arasında Berlin’de

düzenlenen “Uluslararası Berlin

Hukuk Günleri - Avrupa Avukatlık

Mesleğine İlişkin 14. Berlin Kon-

feransı”na, Türkiye Barolar Birliği

Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı,

Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül

Gündoğan, Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Haşim Mısır ile Başkan Başda-

nışmanı Av. Necdet Basa katıldı.

Yaklaşık 70.00 avukatın üye olduğu

Alman Avukatlar Derneği’nin Berlin

Şubesi’nce bu yıl 14.sü gerçekleşti-

rilen konferansın 6 Kasım 2014 ta-

rihinde yapılan açılış kokteylinde

konuşan Berlin Avukatlar Derneği

Başkanı Av.-Noter Ulrich Schellen-

berg, gelenekselleşen günün ve se-

çilen konunun önemini belirttikten

sonra, Türk delegasyonunun geçen

yıl olduğu gibi bu yıl da konferansa

katılmasından duydukları memnu-

niyeti ifade etti.

Bu yıl ana konusu, “Savcıların Bakış

Açısından Avukat - Avukatların Ce-

zai Sorumluluğu ve Cezai Kovuştur-

ması” olarak belirlenen ve 7 Kasım

2014 tarihinde AB Komisyonu’nun

Berlin Temsilciliği’nde yapılan; Al-

manya, İngiltere, Fransa, İtalya,

Avusturya, Polonya, Macaristan,

Çek Cumhuriyeti, Belçika, Hollanda,

İsviçre, Finlandiya ve Lüksemburg

gibi toplam 19 Avrupa ülkesinin

temsilcilerinin yanı sıra konunun

uzmanı akademisyenler ile Avru-

pa Birliği Komisyonu’nun Almanya

temsilcisinin de katıldığı 14. Berlin

Konferansı’nın açılışında ilk ko-

nuşmayı yapan Berlin Avukatlar

Derneği Başkanı Av.-Noter Ulrich

Schellenberg, katılımları için Türk

delegasyonuna teşekkürlerini tek-

rarladı.

Akademisyenlerin ve AB Komisyo-

nu temsilcinin sunuşlarından sonra

TBB heyeti de seçilen ana konuya

ilişkin görüş ve değerlendirmeleri-

ni katılımcılarla paylaşarak Türki-

ye’deki uygulamalardan örnekler

verdi.

TBB heyeti, Alman Barolar Birliği

Başkanı Axel C. Filges ile Berlin Avu-

katlar Derneği Başkanı Av.-Noter

Ulrich Schellenberg ile de kısa birer

görüşme yaptı.

Her iki muhatap da, Türk meslektaş-

ları ile bir arada olmaktan duyduk-

ları memnuniyeti ve her türlü işbir-

liğine hazır olduklarını ifade etti.

Alman Barolar Birliği Başkanı Fil-

ges, kısa bir süre önce Ankara’da

yapılan “Türk - Alman Avukatlar

Konferansı – Bir Hukuk Devletinde

Avukatın Rolü” başlıklı konferansın

çok başarılı geçtiğine işaretle, kendi

camialarında da çok olumlu karşı-

lanan bu işbirliğinin, TBB ile 2015

yılında müştereken düzenlenecek

toplantılarla sürdürüleceğini, esa-

sen TBB ile işbirliklerini periyodik

hale getirmek istediklerini söyledi.

Alman Barolar Birliği Başkanı ile TBB

heyeti olarak yapılan görüşmede;

2015 yılı içinde yapılacak işbirliği

çerçevesine AB ile müzakere süre-

cinde açılması sürekli geciktirilen

23. ve 24. fasıllar konusunun işle-

neceği bir panelin de dâhil edilmesi

talep edildi.

Almanya’da yaşayan yaklaşık üç

milyon Türk kökenli insanımızın

oluşturduğu büyük gücün, iki ül-

kenin ekonomik, sosyal ve kültürel

ilişkilerine etki ve katkılarının de-

ğerlendirilebileceği bir toplantının

yapılması önerildi.

Benzer şekilde; TBB heyeti olarak

Berlin Avukatlar Derneği Başkanı

ile yapılan görüşmede de demokra-

si, hukuk devleti, hukukun üstünlü-

ğü ve benzeri muhtemel işbirliği ko-

nularının ele alınacağı toplantıların

yapılması teklif edildi.

Her iki muhatap da bu işbirliğinden

duyacakları memnuniyeti ifade ede-

rek teklif edilen toplantıları 2015

yılı programlarına dâhil edecekleri-

ni belirtti. Sözü edilen müşterek fa-

aliyetler için Türkiye Barolar Birliği

ile sürekli irtibatta olunacağı teyit

edildi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HEYETİ

14. BERLİN KONFERANSI’NA KATILDI