Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

barobirlik

48

19.2. Karadeniz Deniz Çevresinin Bo-

şaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin

Önlenmesine Dair Protokol(Protocol

on The Protection of The Black Sea

Marine Environment Against Polluti-

on by Dumping) – 1992/BÜKREŞ

19.3. Karadeniz Deniz Çevresinin

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle

Kirlenmesine Karşı Acil Durumlar-

da Yapılacak İşbirliğine Dair Pro-

tokol(Protocol on Cooperation in

combating pollution of the Black

Sea Marine Environment by Oil and

Other Harmful Substances in Emer-

gency Situations) – 1992/BÜKREŞ

19.4. Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçe-

şitlilik ve Peyzajın Korunması Pro-

tokolü(Black Sea Biodiversity and

Landscape Conservation Protocol)

– 2002/SOFYA

20.

Petrol Kirliliğinden Doğan Za-

rarın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili

Uluslararası Sözleşme/CLC(Civil Li-

ability Convention) – 1992/LONDRA

Bilgi: İşbu sözleşmenin aslı 1969

yılında Brüksel’de imzalanmıştır.

Fakat 1992 yılında Londra’da ya-

pılan protokol, sözleşmenin yerini

almıştır. Türkiye, sözleşmenin 1969

yılındaki haline ve 1976 yılındaki

protokolüne taraf olmamıştır. Bu

sebeple ayrıntılarını burada belir-

tilmeyecektir.

21.

Petrol Kirliliği Zararının Taz-

mini İçin Bir Uluslararası Fonun

Kurulması ile İlgili Uluslararası

Sözleşme/FUND(Convention on the

Establishment of an International

Fund for Compensation for Oil Pol-

lution Damages) - 1992 /LONDRA

Bilgi: Bu sözleşmenin aslı aynı adla

1971 yılında Brüksel’de imzalan-

mıştır. Fakat 1992 yılında Londra’da

yapılan protokol asıl sözleşmenin

yerine geçmiştir. Türkiye, sözleşme-

nin 1971 yılındaki metnine ve 1976

yılındaki protokolüne taraf olma-

mıştır.

1992 yılında yapılan ve asıl söz-

leşme yerine geçen protokolde ise

2000 yılında Londra’da tazminat sı-

nırlarıyla ilgili değişiklik yapılmış-

tır. 2003 yılına gelindiğinde ise ek

fonla ilgili bir protokol imzalanmış-

tır ve bu protokole Türkiye taraftır.

22.

BM Ormancılık Prensipleri(U-

nited Nations Forum on Forest) –

1992/RİO

23.

BM İklim Değişikliği Çerçeve

Sözleşmesi(The United Nations

Framework Convention on Climate

Change) - 1992/NEW YORK

Bilgi: İşbu sözleşmenin iki adet eki

bulunmaktadır. Başlangıçta tüm

OECD(Ekonomik Kalkınma ve İş-

birliği Örgütü) ülkeleri gibi hem Ek

1 hem de Ek 2’de yer alan Türkiye,

kendi başvurusu üzerine 2001’de

Fas’ta yapılan toplantı da geçiş ülke-

si sayılarak Ek 2’den çıkarılmıştır.

Türkiye hâlihazırda yalnızca Ek-1’e

taraftır.

23.1. BM İklim Değişikliği Çerçeve

Sözleşmesine Yönelik Kyoto Proto-

kolü(Kyoto Protocol to the United

Nations Framework Convention on

climate change) – 1997/KYOTO

- Ek-A: Sera Gazları ve Sektör/Kay-

nak Grupları(Greenhouse Gases, Se-

ctors and Source Categories)

- Ek-B: Sayısallaştırılmış Salım Sı-

nırlandırma ya da Azaltma Yüküm-

lülükleri(Party Quantified Emission

Limitation or Reduction Commit-

ment) Bilgi: Türkiye bu ekin taahhüt oran-

larına taraf değildir.

24.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi(-

Convention on Biological Diversity)

– 1992/RİO

24.1. Biyolojik Çeşitlilik Sözleş-

mesi’nin Cartagena Biyogüvenlik

Protokolü(The Cartagena Protocol

on Biosafetyt to the Convention on

Biological Diversity) – 2000/MONT-

REAL

25.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kal-

kınma Konferansı Rio Deklarasyo-

nu(Rio Declaration on Environment

and Development) – 1992/RİO

26.

Arkeolojik Mirasın Korunması-

na İlişkin Avrupa Sözleşmesi(Revi-

sed)(The European Convention on

Protection of the Archaeological He-

ritage) - 1992/VALETTA

27.

Özellikle Afrika’da Ciddi Kurak-

lık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülke-

lerde Çölleşmeyle Mücadele İçin BM

Sözleşmesi/ UNCCD(United Nations

Convention to Combat Desertificati-

on in Those Countries Experiencing

Serious Drought and/or Desertifica-

tion, Particularly in Africa) - 1994/

PARİS

28.

Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve

Pestisitlerin Uluslararası Ticaretin-

de Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair

Rotterdam Sözleşmesi(Rotterdam

Convention on the Prior Informed

Consent Procedure for Certain Ha-

zardous Chemicals and Pesticides

in International Trade) – 1998/ROT-

TERDAM Uyarı: Türkiye, bu sözleşmeyi imza-

lamıştır; fakat iç hukuktaki onay sü-

reci tamamlanmamıştır. Bu sebeple,

işbu sözleşme henüz ülkemizde yü-

rürlükte değildir.

29.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi(Euro-

pean Landscape Convention) –

2000/FLORANSA

30.

Kalıcı Organik Kirleticilere

(POPs) İlişkin Sözleşme(Stockholm

Convention on Persistent Organic

Pollutants) – 2001/STOCKHOLM

TÜRKİYE’NİN TARAF OLMADIĞI

ÖNEMLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞ-

MELER 1) Çevresel Konularda Bilgiye Eri-

şim, Karar Vermede Halkın Katılımı

ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi(-

Convention on Access to Informa-

tion, Public Participation in Deci-

sion- Making and Access to Justice

in Environmental Matters) - 1998/

AARHUS

2) Sınıraşan Boyutta Çevresel Etki

Değerlendirilmesi Sözleşmesi(Con-

vention on Environmental Impact

Assessment in the Transboundary

Context) – 1991/ESPOO

3) Sınıraşan Suyolları ve Uluslara-

rası Göllerin Korunması ve Kulla-

nılması Sözleşmesi(Convention on

Protection and Use of Transboun-

dary Waters and International La-

kes) - 1992/HELSİNKİ

Mesleğe onlarla başlamanın büyük

bir şans olduğu

Av. Ömer AYKUL ve Av. Deniz TOP-

ÇU’ya

teşekkürlerimizle…