Previous Page  47 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 48 Next Page
Page Background

barobirlik

47

Bilgi: Bu antlaşmayla bağlantılı ola-

rak yapılan sözleşme ve muhtırala-

ra Türkiye yine Range State olarak

taraftır. Bu sözleşmeyle bağlantılı

olarak Türkiye’nin taraf olduğu:

Sözleşmeler:

1-Afrika ve Avrasya’ya Özgü Göç-

men Su Kuşlarının Korunması

Sözleşmesi(The Agreement on the

Conservation of African-Eurasian

Migratory Waterbirds[AEWA])

2-Karadeniz, Akdeniz ve Komşu

Atlantik Okyanusundaki Memeli

Deniz Hayvanlarını Koruma Sözleş-

mesi(The Agreement on the Conser-

vation of Cetaceans of the Black Sea,

Mediterranean Sea and Contiguous

Atlantic Area[ACCOBAMS])

3- Avrupa’daki Yarasa Sayısının Ko-

runmasına Dair Sözleşme(Agree-

ment on the Conversation of Popula-

tions of European Bats[EUROBATS])

Mutabakat Muhtıraları:

1 -İnce gagalı Kervançullu(The Slen-

der-billed curlew MOU)

2 – Köpekbalıkları(Sharks MOU)

3 - Yırtıcı Kuşlar(Birds of Prey[Rap-

tors] MOU)

11.

Birleşmiş Milletler Avrupa Eko-

nomik Komisyonu Uzun Menzilli

Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşme-

si(The Convention on Long-range

Transboundary Air Pollution CLR-

TAP) – 1979/CENEVRE

Bilgi: Bu sözleşmenin toplamda 8

adet protokolü olmasına rağmen,

Türkiye sadece 1984 tarihli EMEP

olarak anılan aşağıdaki protokole

taraftır.

Taraf olmadığımız kalan protokoller

orijinal isimleriyle şöyledir: 1985

Sulphur Protocol, 1988 NOx Proto-

col, 1991 VOC Protocol, 1994 Sulp-

hur Protocol, 1998 Heavy Metals

Protocol, 1998 POPs Protocol, 1999

Multi-effect Protocol

11.1. Avrupa’daki Kirleticilerin Sı-

nıraşan Geçişleri Gözlem ve De-

ğerlendirme İşbirliği Protokolü/

EMEP(Long-term Financing of the

Cooperative Programme for Monito-

ring and Evaluation of the Long-ran-

ge Transmission of Air Pollutants in

Europe) – 1984/CENEVRE

12.

Ozon Tabakasının Korunması-

na Dair Viyana Sözleşmesi(Vienna

Convention for the Protection of the

Ozon Layer) - 1985/VİYANA

12.1 Ozon Tabakasını İncelten Mad-

delere Dair Montreal Protokolü(The

Montreal Protocol on Substances

that Deplete the Ozone Layer) –

1987/MONTREAL

Bilgi: Bu protokolde sırasıyla 1990/

Londra, 1992/Kopenhag, 1997/

Montreal, 1999/Pekin ve 2007/

Montreal değişiklikleri yapılmıştır

ve Türkiye tüm bu değişikliklere ta-

raftır.

13.

Avrupa Mimari Mirasının Ko-

runması Sözleşmesi(Convention for

the Protection of the Architectural

Heritage of Europe) – 1985/GRANA-

DA Bilgi: Bu sözleşmenin değiştirilen

asıl adı “Avrupa Mimarı Mirası Söz-

leşmesi(European Charter of the Ar-

chitectural Heritage)” idi.

14.

Akdeniz’in İkinci On Yılı Cenova

Bildirgesi(Geneva Declaration on

the Convention for the Protection of

the Mediterranean Against Polluti-

on) – 1985/CENEVRE

15.

Deneysel ve Diğer Bilimsel

Amaçlarla Kullanılan Omurgalı

Hayvanların Korunması Sözleşme-

si(European Convention for the Pro-

tection of Vertebrate Animals Used

for Experimental and other Scienti-

fic Purposes) – 1986/STRASBOURG

Uyarı: Türkiye, bu sözleşmeyi imza-

lamıştır; fakat iç hukuktaki onay sü-

reci tamamlanmamıştır. Bu sebeple,

işbu sözleşme henüz ülkemizde yü-

rürlükte değildir.

16.

Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi

Taşınımının ve Bertarafinın Kont-

rolüne İlişkin Basel Sözleşmesi(-

Convention on the Control of Trans-

boundary Movements of Hazardous

Wastes and their Disposal) – 1989/

BASEL

Bilgi: İşbu sözleşmede yapılan 1995/

Cenevre BAN Değişikliğini Türkiye

2003 yılında onaylamıştır.

Bilgi 2: Sözleşmeye tazminat ve za-

rarla ilgili yapılan 1999/Basel pro-

tokolüne Türkiye taraf olmamıştır.

17.

Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı

Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgi-

li Uluslararası Sözleşme ve Ekleri

(International Convention on Oil

Pollution Preparedness, Response

and Co-operation[OPRC]) – 1990/

LONDRA 17.1. Tehlikeli ve Zararlı Maddeler

Protokolü(Hazardous and Noxious

Substances

Protocol[OPRC-HNS

Protocol]) – 2000/LONDRA

18.

Avrupa Kentsel Şartı(Europe-

an Urban Charter) – 1992/STRAS-

BOURG

19.

Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı

Korunması Sözleşmesi ve Ek Proto-

kolleri(Convention on the Protecti-

on of the Black Sea Against Polluti-

on) – 1992/BÜKREŞ

Bilgi: İşbu sözleşme kapsamında

1996 yılında Karadeniz’in Korun-

ması ve Rehabilitastonu Stratejik

Eylem Planı(Strategic Action Plan

for the Rehabilitation and Protecti-

on of the Black Sea) hazırlanmıştır.

Bu plan 2009 yılında “ Karadeniz’in

Çevresel Korunması ve Rehabilitas-

yonu Stratejik Eylem Planı(Strategic

Action Plan for the Environmental

Protection and Rehabilitation of the

Black Sea)” olarak yenilenmiş ve ye-

niden adlandırılmıştır.

19.1. Karadeniz Deniz Çevresinin

Kara Kökenli Kaynaklardan Kir-

lenmeye Karşı Korunmasına Dair

Protokol/LBS(Protocol on The Pro-

tection of The Black Sea Marine En-

vironment Against Pollution from

Land-Based Sources) – 1992/BÜK-

REŞ Uyarı: Kara kökenli kirlenmeyle ilgi-

li “Karadeniz Deniz Ortamının Kara

Kökenli Kirlenmelere ve Eylemlere

Karşı Korunması (LBSA) Protoko-

lü(Protocol on The Protection of

The Black Sea Marine Environment

Against Pollution from Land-Based

Sources and Activities)” isimli yeni

bir protokol hazırlanmıştır ve Tür-

kiye bu protokole taraftır. Fakat

işbu protokol henüz sözleşme dev-

letlerinde yürürlüğe girmemiştir.

Yürürlüğe gireceği tarih henüz belli

değildir.