Previous Page  46 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 48 Next Page
Page Background

barobirlik

46

esaslara bağlanan türleri içerir.

EK-3 listesi ise herhangi bir taraf

ülkenin kendi yetki alanı içinde

düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı

kullanımını önlemek veya kısıtla-

mak amacıyla ticaretinin denetime

alınmasında diğer taraflar ile iş bir-

liğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği

bütün türleri kapsar.

8.

Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı

Bölgesinin Korunması Sözleşmesi(-

Convention for the Protection of the

Marine Environment and the Coas-

tal Region of the Mediterranean) –

1976/BARSELONA

Bilgi: Bu sözleşmenin aslı; “Akde-

niz’in Kirlenmeye Karşı Korunma-

sına Ait Sözleşme(Barcelona Con-

vention for the Protection Of The

Mediterranean Sea Against Polluti-

on)” adıyla imzalanmıştır. 1995’te

yapılan düzenlemelerle birlikte işbu

sözleşme yeniden isimlendirildi.

Bilgi-2: İşbu sözleşme, 1975 yılında

Birleşmiş Milletler Çevre Programı

kapsamında oluşturulan “Akdeniz

Eylem Planı(Mediterranean Action

Plan)” kapsamında imzalanmıştır.

8.1. Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve De-

niz Dibinin Keşfi ve İşletilmesinden

Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi

Protokolü(Protocol for the Protecti-

on of the Mediterranean Sea Against

Pollution Resulting from the Explo-

ration and Exploitation of the Conti-

nental Shelf and the Seabed and its

Subsoil[Offshore Protoco]) – 1994/

MADRİD Uyarı: Türkiye bu protokole taraf

değildir.

8.2. Akdeniz’de Gemi ve Uçaklar-

dan Yapılan Boşaltmalardan ya da

Denizde Yakmadan Kaynaklanan

Kirlenmenin Önlenmesi ve Orta-

dan Kaldırılmasına İlişkin Proto-

kol(Protocol for the Prevention and

Elimination of Pollution in the Me-

diterranean Sea by Dumping from

Ships and Aircraft or Incineration at

Sea) – 1995/BARSELONA

Bilgi: Bu protokolün aslı 1976 yılın-

da BARSELONA’da imzalanmıştır

fakat 1995’da yeniden düzenlenen

hali daha kapsamlı olduğu için; bu

listeye yeni halinin yazılması uygun

bulunmuştur.

8.3. Akdeniz’de Özel Koruma Alan-

larına ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin

Protokol(Protocol concerning spe-

cially protected areas and biological

diversity in the Mediterranean) –

1995/BARSELONA

Bilgi: İşbu protokolün aslı 1982 yı-

lında CENEVRE’de “Akdeniz’de Özel

Koruma Bölgelerine İlişkin Proto-

kol(Protocol concerning Mediter-

ranean specially protected areas)”

adıyla imzalanmıştır. 1995 tarihli

protokol, 1982 tarihli bu protokolün

yerine geçmiştir ve 1999 yılından

beri yürürlüktedir. 3 adet eki bulun-

maktadır, II ve III numaralı eklerin-

de 2013 yılında düzenlemeler yapıl-

mıştır. Bu eklerdeki düzenlemeler

ise 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

8.4. Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların

Sınır ötesi Taşınımından Kaynak-

lanan Kirliliğin Önlenmesi Proto-

kolü(Protocol on the Prevention of

Pollution of the Mediterranean Sea

by Transboundary Movements of

Hazardous Wastes and Their Dispo-

sal) – 1996/İZMİR

8.5. Akdeniz’in Kara Kökenli Kirle-

ticilerden Kaynaklanan Kirlenmeye

Karşı Korunması Protokolü(Proto-

col for the Protection of the Mediter-

ranean Sea against Pollution from

Land-Based Sources and Activities)

– 1996/ SYRACUSE

Bilgi: İşbu protokolün aslı 1980 yı-

lında ATİNA’da yapılmıştır fakat

1996’da yeniden düzenlenen hali

daha kapsamlı olduğu için; bu liste-

ye yeni halinin yazılması uygun bu-

lunmuştur.

8.6. Gemilerden Kaynaklanan Kirli-

liğinin Önlenmesi ve Acil Durumlar-

da Akdeniz’in Kirlenmesine Karşı

Mücadelede İşbirliği Hakkında Pro-

tokol(Protocol Concerning Coope-

ration in Preventing Pollution from

Ships and, in Cases of Emergency,

Combating Pollution of the Mediter-

ranean Sea) – 2002/MALTA

Bilgi: Bu protokolün aslı 1976 yı-

lında Barselona’da “Olağanüstü

Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer

Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde

YapılacakMücadele ve İşbirliğine Ait

Protokol(Protocol Concerning Re-

gional Co-operation in Combatting

Pollution by Oil and Other Harmful

Substances in Case of Emergency)”

adıyla imzalanmıştır. Fakat 2002’de

yeniden düzenlenen hali daha kap-

samlı olduğu için; bu listeye yeni ha-

linin yazılması uygun bulunmuştur.

8.7. Akdeniz’de Bütünleşik Kıyı

Alanları Yönetimi Protokolü(Pro-

tocol on Integrated Coastal Zone

Management in the Mediterranean)

– 2008/MADRİD

Uyarı: Türkiye bu protokole taraf

değildir

9.

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşa-

ma Ortamlarını Koruma Sözleşme-

si(Convention on the Conservation

of European Wildlife and Natural

Habitats) – 1979/BERN

Bilgi: İşbu sözleşmenin 4 adet liste

biçiminde eki vardır.

Ek-I kesin koruma altındaki bitki

türlerini(strictly protected flora

species),

Ek-II kesin korunama altındaki hay-

van türlerini(strictly protected fau-

na species),

Ek-III koruma altındaki bitki türle-

rini(protected fauna species),

Ek-IV ise yasaklanmış avlama ve ya-

kalama metotlarını(prohibited me-

ans and methods of killing, capture

and other forms of exploitation) lis-

telemiştir.

10.

Göçmen Yabani Hayvan Türle-

rinin Korunması Sözleşmesi(The

Convention on the Conservation of

Migratory Species of Wild Animal-

s[CMS]) – 1979/BONN

Uyarı: Çevre Hukuku bazlı dünya

çapındaki sözleşmelerde, sözleş-

mede korunan öznenin ekosistemi

ile etkileşim alanında olup da ana

ekosistemde yer almayan devletlere

‘Range State’ adında özel bir statü

tanınmıştır. Bilindiği gibi çevre ile

ilgili konularda tam bir etkileşim

sınırı çizmek çoğu zaman mümkün

olmamaktadır. İşte Türkiye de işbu

antlaşmadaki canlı türlerinin et-

kileşim alanı içindedir; bu yüzden

taraf devlet statüsünü değil, range

state statüsünü haizdir.