Previous Page  45 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 48 Next Page
Page Background

barobirlik

45

İşbu liste Ocak 2015 itibariyle kont-

rol edilmiş; listelemede tarih sırası

esas alınmıştır. Dipnot yerine ‘Uya-

rı’ veya ‘Bilgi’ olmak üzere iki çeşit

açıklamaya yer verilmiştir; bu açık-

lamalar altında bulunduğu metne

aittir. Uyarılar, yalnızca Türkiye’nin

metne taraf olup olmaması ile ilgili-

dir. Bilgiler, metnin geçirmiş olduğu

isim değişiklikleri ve düzenlemeleri

içerir.

1.

Uluslararası Kuşların Korunması

Sözleşmesi(International Conven-

tion For The Protection Of Birds) –

1950/PARİS

Bilgi: Bu sözleşme, 1902 tarihli Ziraat

İçin Yararlı Kuşların Korunması Söz-

leşmesi’nin (International Conventi-

on For The Protection Of Birds Useful

to Agriculture) yerini almıştır.

2.

Antarktika Antlaşması(Antarctic

Treaty) – 1959/ WASHINGTON

2.1. Antarktika Antlaşması Çevre

Koruma Protokolu(The Protocol on

Environmental Protection to the

Antarctic Treaty) – 1991/MADRİD

Uyarı: Türkiye, bu protokolü İmza-

lamıştır; fakat iç hukuktaki onay sü-

reci tamamlanmamıştır. Bu sebeple,

işbu protokol henüz ülkemizde yü-

rürlükte değildir.

3.

Özellikle Su Kuşları Yaşama Or-

tamı Olarak Uluslararası Öneme

Sahip Sulak Alanlar Hakkında Söz-

leşme(The Convension on Wetlands

of International Importance, Espe-

cially as Waterfowl Habitat) – 1971/

RAMSAR 3.1. Paris Protokolü(the Paris Proto-

col) – 1982/PARİS

3.2. Regina Düzenlemeleri(Regina

Amendments) – 1987/REGİNA

Bilgi: Uluslararası öneme sahip su-

lak alanlar listesi(the Ramsar List

of Wetlands of International İmpor-

tance)/Ramsar Alanları(Ramsar Si-

tes) olarak bilinen liste bu sözleşme

ile oluşturulmuş önemli bir belgedir.

4.

BM İnsan Çevresi Konferansı Sto-

ckholm

Deklarasyonu(Stockholm

Declaration of United Nations Con-

ference on the Human Environment)

– 1972/STOCKHOLM

5.

Dünya Kültürel ve Doğal Mira-

sının Korunmasına Dair Sözleş-

me(Protecting World Cultural and

Natural Heritage Treaty) – 1972/

PARİS

6.

Denizlerin Gemiler Tarafından

Kirletilmesinin Önlenmesine Dair

Uluslararası Sözleşme(Internatio-

nal Convention for the Prevention

Pollution from Ships) – 1973/78/

MARPOL

6.1. Uluslararası Tanker Güvenliği

ve Deniz Kirliliği Konferansı’ nda

İşbu Antlaşmaya Eklenen 1978 Pro-

tokolü ve Protokolün Ekleri

Bilgi: Uluslararası Tanker Güven-

liği ve Deniz Kirliliği Konferansı’

nda 1973 MARPOL Sözleşmesine

bir dizi değişikliği getiren proto-

kolün eklenmesi kabul edilmiştir.

1973 MARPOL Sözleşmesi’nin ka-

bul edilen 1978 Protokolü, aslında

ana Sözleşmenin değişikliğe uğra-

mış halidir. Bu belgeler, ikisi birden

MARPOL 73/78 olarak anılmaya

başlanmış olup, 1983 yılında yürür-

lüğe girmiştir.

6.1.1. Ek 1) Petrol ile Deniz Kirlen-

mesinin Önlenmesi Kuralları(Annex

I,Regulations for the Prevention of

Pollution by Oil)

6.1.2. Ek 2) Dökme zehirli Sıvı Mad-

delerle Deniz Kirlenmesinin Kont-

rolü(Annex II, Regulations for the

Control of Pollution by Noxious

Liquid Substances in Bulk)

6.1.3. Ek 3) Denizde Paketli Taşınan

Zararlı Maddelerle Kirlenmenin Ön-

lenmesi Kuralları(Annex III, Preven-

tion of Pollution by Harmful Subs-

tances Carried by Sea in Packaged

Form) – 1978/LONDRA

6.1.4. Ek 4) Gemilerden Çıkan Pissu-

lar ile Kirlenmenin Önlenmesi Ku-

ralları(Annex IV, Prevention of Pol-

lution by Sewage from Ships ) 1978/

LONDRA 6.1.5. Ek 5) Gemilerden Atılan Çöp-

lerle Denizlerin Kirlenmesinin Ön-

lenmesi Kuralları(Annex V, Preven-

tion of Pollution by Garbage from

Ships) – 1978/LONDRA

6.1.6. Ek 6) Gemilerden Hava Kirli-

liğinin Önlenmesi Kuralları(Annex

VI, Prevention of Air Pollution from

Ships) – 1997/LONDRA (1997 proto-

kolü olarak da bilinmektedir)

7.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani

Hayvan ve Bitki Türlerinin Ulusla-

rarası Ticaretine İlişkin Sözleşme/

CITES(The Convention on Internati-

onal Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora) – 1973/WAS-

HINGTON Bilgi: Bu sözleşmenin türleri sınıf-

landıran üç adet eki vardır;

EK-1 listesi nesilleri tükenme teh-

didi ile karşı karşıya bulunan ve

bu nedenle örneklerinin ticaretinin

sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu

ticarete sadece istisnai durumlarda

izin verilmesi zorunlu olan türleri

içerir.

EK-2 listesi nesilleri mutlak olarak

tükenme tehdidiyle karşı karşıya

olmamakla birlikte, nesillerinin de-

vamıyla bağdaşmayan kullanımları

önlemek amacıyla ticaretleri belirli

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ÇEVRE, DOĞAL VE KÜLTÜREL

VARLIKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

DEKLARASYONLAR VE DİĞER METİNLER

Hazırlayanlar: Av. Ezgi EDİBOĞLU - Av. Ömer AYDIN