Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

barobirlik

43

kefa ve Arapça kaya kale anlamına

gelen “Hısnı-keyfa” denilmiştir. Bu

isim zaman içinde “Hasankeyf”e dö-

nüşmüştür.

Mağaralar Şehri’nin kimler tarafın-

dan ve ne zaman oyulduğu kesin ola-

rak bilinmemektedir. Ancak Gunfe

Vadisi’ndeki mağara resimleri, böl-

genin eski çağlarda şekillendirildi-

ğini kanıtlamakta ve İ.Ö. dokuzuncu

yüzyılı işaret etmektedir. Stratejik

önemi nedeniyle, İ.S. II. yüzyılda

Roma İmparatorluğu’nca askeri üs

olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Ortaçağ başlarında Hıristiyan Sür-

yanilerin yaşadığı Hasankeyf, Hz.

Ömer zamanında 640’ta İslam top-

raklarına katılmıştır. Sırasıyla Eme-

vilerin, Abbasilerin, Hamdanilerin,

Mervanilerin ve Artukluların ida-

resi altında kalmıştır. Hasankeyf,

130 sene Artukluların ve Amed

(Diyarbakır) beyliklerinin başkenti

olmuştur. 1232 yılında Eyyubilerin

hakimiyeti sonrası 1260’da gerçek-

leşen Moğol istilasındaki yağma ve

tahribattan Hasankeyf büyük zarar

görmüş ve bir daha eski haline döne-

memiştir. Kısa bir süre (1461-1482)

Akkoyunlu hâkimiyetinde kalan

Hasankeyf, Karakoyunlu ve Mardin

Beyleri arasında süren çekişmeler-

de sık sık el değiştirmiş, 1517 yılın-

da Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

Hasankeyf antik kentinde bulunan

önemli tarihi yapılar olarak, Zey-

nelbey Türbesi, Artuklu Hamamı,

Hasankeyf Köprüsü, İmam Abdullah

Zaviyesi, Er Rızık Camii, Hasankey

Kalesi ve Sultan Süleyman Külliye-

si, hemen her mevsimde çok sayıda

yerli ve yabancı ziyaretçilerin akını-

na uğramaktadır.

Antik Kent Hasankeyf günümüzde

yapımı devam eden ve Dicle Neh-

ri’nin üstünde inşa edilen Ilısu Ba-

rajı’nın sularına gömülme tehdidi

altındadır. Bu çok önemli kültürel

mirasın etkilenmemesi için göste-

rilen çabalar da maalesef sonuç ver-

memiştir.

MALABADİ KÖPRÜSÜ

Batman-Diyarbakır sınırında Bat-

man Çayı üzerinde yer alan köprü

1147 yılında Timurtaş tarafından

yaptırılmıştır. Her biri farklı uzun-

luklarda kırık hatlar halinde üç bö-

lümden oluşan köprünün orta bölü-

mü kayalıklar üzerinde oturtulmuş

bir kütle halindedir. Türkülere esin

kaynağı olan Malabadi Köprüsü son

derece zarif ve uyumlu geometri-

siyle görkemli bir Artuklu eseridir.

Bu ünlü köprü dünyadaki taş ke-

merli köprüler içinde kemeri en ge-

niş köprü olma özelliğine sahiptir.

Köprünün her iki yanında kervan ve

yolcular için barınaklar yapılmış-

tır. Köprü tarihi yapısı ve mimarisi

ile Anadolu’nun eşsiz ve Batman’ın

önemli tarihi mekanıdır.

Batman Barosu olarak, şehrimizin

genel özellikleri ve mutlaka gelin-

mesi ve görülmesi gereken mekan-

larını tanıtmaya çalıştık. Yolu düşen

tüm meslektaşlarımızı Batman’ımı-

za ve Baromuza beklediğimizi ve

sizleri şehrimizde görmekten mem-

nun olacağımızı belirtiriz. Saygıları-

mızla …