Previous Page  42 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 48 Next Page
Page Background

BAROLARIMIZ

barobirlik

42

KADİM TARİHİN VE PETROLÜN KENTİ

BATMAN

Güneydoğu Anadolu’da, Dicle Neh-

ri’nin aktığı ve zengin tarihi geçmi-

şini ve kültürel mirasını koruyan

topraklarda yaşayan bir şehirdir

Batman. Hem coğrafik hem de kül-

türel olarak Diyarbakır, Mardin,

Siirt ve Bitlis şehirlerine yakınlığı,

Batman’ın nüfus yapısı ve kültürel

karakterinin oluşmasında etkilidir.

Ancak on bin yıllık kadim tarihi ge-

leneği ise Batman’ı özgün bir kent

olarak yaşatmaktadır.

Günümüze kadar birçok medeniye-

te ev sahipliği yapmış olan Batman

için, Orta Çağ’da bu bölgede dola-

şan gezginlerin tümü, yazdıkları

gezi notlarında ve yayınladıkları

eserlerinde, Batman isminden sık-

ça bahsetmektedirler. Bilimsel bir

kanıt olan bu örneklerde görüldüğü

gibi, Batman ismi eski tarihten beri

kullanılagelmiş ve hemen yanı ba-

şındaki Dicle Nehri’nin bir kolu olan

Batman Çayı ile bütünleşen bir isim

olarak karşımıza çıkmıştır.

Batman’ın doğuş hikâyesi 1940 yı-

lının başlarında, şehrin şimdiki ye-

rinde bulunan İluh Köyü’nün güne-

yindeki Raman Dağları’nda önemli

bir yeraltı zenginliği olarak petro-

lün bulunması ile başlamaktadır. Bu

önemli gelişmeden sonra Batman,

hızlı adımlarla 1947 yılında bucak,

1950 yılında ilçe ve 16 Mayıs 1990

yılında Türkiye’nin 72. ili olma un-

vanına kavuşmuştur. Bu hızlı geli-

şimde, petrol sanayisinin kuruluşu

önemli rol oynamaktadır.

Günümüzde modern bir şehir görü-

nümüne sahip olan Batman, zengin

kültürel yapısı, eşsiz doğal güzellik-

leri ve tarihi mekânları ile görülme-

ye değerdir.

BATMAN VE PETROL

20 Nisan 1940 tarihinde, Raman Da-

ğı’nda, 1048 metrede Türkiye’deki

ilk petrole rastlanmış ve o tarihten

başlamak üzere yapılan çalışmalar

neticesinde, 1948-2000 yılları ara-

sıdaki 52 yıllık sürede, Türkiye Pet-

rolleri Anonim Ortaklığı, Batman

ilindeki muhtelif sahalarda kazdı-

ğı kuyulardan 471 adetinde petrol

bularak üretimini sürdürmekte ve

işlenilmek üzere, Tüpraş Batman

Rafinerisi’ne aktarmak suretiyle

kullanılabilir petrol ürünü elde ede-

rek ülke ekonomisine önemli katkı-

lar sağlanmaktadır. Bugün, Batman

il merkezine çok yakın olan sahalar-

da bile petrol sondajı yapan “atbaşı”

diye tabir edilen kuyular görmeniz

mümkün olabilmektedir.

HASANKEYF

Batman’ın en önemli ve tarihi meka-

nı, Hasankeyf Antik Kenti, Batman il

merkezine 37 km uzaklıkta ve Ra-

man Dağları’nın güney eteklerinde,

Dicle Nehri’nin iki yakasına kurul-

muştur. Kayalara oyulmuş mağara

şeklindeki binlerce konutu nedeniy-

le, “Mağaralar Şehri” ya da “Kayalar

Kenti” anlamına gelen, Süryanice