Previous Page  41 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 48 Next Page
Page Background

BAROLARIMIZ

barobirlik

41

timi ve diğer hizmetlerin görülmesi

için, yaklaşık 180m2 net kullanım

alanlı bir faaliyet alanı mevcuttur.

Binanın mülkiyeti baromuza aittir.

Ancak Batman Belediyesi’nin tah-

sis ettiği 2000 m2’lik arsa üzerinde

Birliğimiz tarafından 5000 M2’lik

hizmet binası tamamlanma aşama-

sına gelmiştir. Söz konusu hizmet

binasında 285 kişilik konferans sa-

lonu, 80 kişilik seminer salonu, idari

hizmetler ve sosyal ihtiyaçlarımızı

karşılayacak bütün donanım kısa

sürede meslektaşlarımızın ve tüm

Batman’ın hizmetine sunulacaktır.

Baromuzun stajyer avukat sayısı

22’dir. Stajyerlerin eğitimi için ba-

romuz bünyesinde staj eğitimden

sorumlu Staj Eğitimi Komisyonu

kurulmuştur. Stajyerlerin eğitimine

yönelik hazırlanan staj eğitim prog-

ramları uygulamaktadır.

Meslektaşlarımızın mesleki dona-

nımlarını arttırmaya yönelik mes-

lek içi eğitim çalışmaları ve toplum

hukukunun gerektirdiği konularda

seminer ve konferanslar sıklıkla

yapılmaktadır. Son dönemde İcra

Hukuku, Adli Olgulara Yaklaşım ve

Raporlama, Tebligat Hukuku, Ceza

Yargılaması Uygulaması, Arabulu-

culuk Eğitimi, İş ve Sosyal Güvenlik,

UYAP eğitimlerinin yanı sıra top-

lumsal meselelerde çözüm çabala-

rını desteklemek için, Av. Sedat Öze-

vin İnsan Hakları Okulu çalışmaları

kapsamında temel hak ve hürriyet-

ler gibi temel konularda çalışma ya-

pılmış, “Kadına Yönelik Şiddetin Gö-

rüntüsü” ve sığınmacı mültecilere

ilişkin saha çalışması ve raporlama

yapılarak kamuoyu ile paylaşılmış-

tır. Soyut norm ve söyleşilerin pratik

hayat ile uygulamalarını değerlen-

dirme, tartışmaların açıklıkla ya-

pılabilmesi ve bu çalışmaların ka-

muoyu ile buluşturulması, hukuk

camiası ile ortaklaştırılması ama-

cıyla “Batman Barosu Bülteni” isim-

li dönemlik bülten çıkarılmaktadır.

Hukukun “saf ve evrensel” niteliği-

ne inanan baromuz, evrensel hukuk

normlarının ülke yaşamında yer

alabilmesi ve toplumun demokratik,

özgür ve çağdaş bir yapıya kavuş-

ması için bölge baroları ile birlikte

yoğun temas ve işbirliği içerisinde-

dir.

Baromuz çalışmaları ile yurt içinde

olduğu kadar yurt dışında da önem

görmüş, bölge ziyaretlerini gerçek-

leştirilen yerli/yabancı, resmi/sivil

heyetler, zaman zaman baromuzu

ziyaret ederek; gündemi oluşturan

sorunlara ilişkin baromuzun görüş-

lerini dinlemişlerdir.

Sonuca doğru yol alırken;

“…Yapılmamış unutulmuş itirazlar

mı vardı? Kuşkusuz vardı (……..) ne-

redeydi şimdiye kadar görmediği o

yargıç? Neredeydi o yüksek mahke-

me? Konuşacaklarım var. El kaldırı-

yorum….” demişti, Franz Kafka.

“Hiçbir şey mükemmel değildir;

çünkü her zaman mükemmelin mü-

kemmeli vardır” çalışma ilkesini be-

nimseyen baromuzun, adalete olan

inançla her zaman konuşacakları

olacak; konuşmak için “ el kaldıra-

cak!”tır.

Yaşamda, hukuk güvenliğinin insan

yüreğinin sıcağı ile buluştuğu ana

değin… Batman Barosu’ndan dost sıcağı

sevgi ve saygılarımızla.

Batman Barosu Hizmet Binası