Previous Page  40 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 48 Next Page
Page Background

BAROLARIMIZ

barobirlik

40

Meslek Etiğinin “En Güvenilir

Duruş” Olduğu Yaklaşım;

Batman Barosu, meslek etiğine bağ-

lılığın, adalete en yakın durabilme

konumunun asıl koşulu olduğunu

deneyimleri ile belirlemiştir. Meslek

etiğini, avukatın kendisi ile adalet

arasında dahi tercih durumuna düş-

tüğünde, adaletin tercih edilmesi-

nin gereğini ısrarla vurgulamakta-

dır. Hukukçunun, “adalet” dışında

bir moral değerinin olmayacağına

inanır.

Merkezine “İnsanı Adalete

Ulaştırmayı” Esas Alan

Yaklaşımı;

Batman Barosu, acılı yaşam serü-

veninde, insanını her türlü etkiden

uzak, yalın adalete ulaştırma çabası

içerisinde olmuştur. Adaletin terte-

miz, saf bir insanlık olduğuna ve iki-

sini birleştirmenin adaleti insanca,

insanı adil kılma uğraşının onurlu

bir uğraş ve görev olduğu bilincin-

dedir.

Tam Bağımsızlık İlkesi;

Baromuz, bağımsız olarak örgütlen-

miş; idari ve yerel yapıların dışında,

her türlü çıkar teklifi ve baskıya

direnerek, insanı ve adaleti cesa-

retle savunmuştur. Bu konumu ve

gücü, kamudan alır. Kamusal özel-

liği, merkezi idarenin parçası olma,

egemen kamu olma değil; hak sebebi

eşit bireylerin kamudan (adaletten)

eşit ve özgür yararlanmak inancı,

düşüncesi ve somut pratiğinin pe-

şinde olmadır.

Bunların temel güvencesi ise, baro-

ların tam bağımsız olmalıdır.

Sivil Toplumcu Özellik;

Farklı kimlikteki kişileri barındıran

baro, insan-adalet ilişkisini doğru

kurma idealleri için bir araya geliş-

tir. Bu idealler aykırılıklar, kimden

ve nerden gelirse gelsin karşı durur.

Bu pratikle toplum nabzını en iyi tu-

tabilen ve öncülük eden bir konuma

sahiptir. Bu işlev, baroya nitelikli si-

vil toplum örgütü kılmakta; toplum-

da huzur, mutluluk ve güvenliğinin

teminatı olarak görülmesini sağla-

maktadır.

Demokratik Katılımcılık İlkesi;

Batman Barosu, “Hukuk Devleti”

olabilmenin asgari koşulları olarak,

“özgürlükçü”, “çoğulcu/katılımcı”

ile bireyin merkezden olduğu” bir

sosyal bakış anlayışını benimse-

mektedir. Sivil toplum/sivil yaşam,

haklarının ve sorumluluklarının

bilincinde olan bireyler topluluğu

olarak tanımlamakta, çalışmaların-

da ve karar alma sürecinde “özgür-

lükçü” bir anlayışı ve “demokratik

katılımcılığı” esas almaktadır.

Bu anlayışla; stajyerinden avukatı-

na kadar baromuzun her mensubu,

komisyonlar ve diğer çalışma organ-

larında aktif olarak yer alabilmekte,

yönetime katılabilmektedirler. Böy-

lece, baroda güçlü bir yapı ve karar

mekanizması oluşturmaktadır.

Ayrıca toplumun var olan sorunları-

nın çözümü ve toplumun ilerlemesi

için, kamu kuruluşları, sivil toplum

dinamikleri ve hareket halindeki

bireyler ile sürekli diyalog kurarak,

ortak yaşam alanlarını arttırmakta,

katılımcı demokrasiyi hayata geçir-

meye çalışmaktadır.

Bölge baroları ve diğer baroları-

mızla birlikte mesleki toplumsal

sorunları tartışmayı, sorunların

çözümünde aktif olarak yer almayı

önemseyerek, dayanışma ilkesine

hayat alanı açma çabasındadır.

Bilimsel Yönetimin İlke

Edinilmesi;

Faaliyetlerimizde başlangıç nok-

tamız, olayların olumlu/olumsuz

tüm verileridir. Hayatın her ala-

nında, dogmalardan uzaklaşma,

katı inançlardan arınma, şüphe ve

kuşkulara yanıt bulma arayışı ile

skolastik yaklaşımdan kaçınılmış,

bilimsel yöntem benimsenmiştir.

Verilerin

değerlendirilmesindeki

süzgeç bilime aittir; yüreğin ve ak-

lın sesini bu süzgeçten süzer. Bunun

için pozitif normları, evrensel hu-

kuk normlarıyla karşılaştırılarak,

insan vicdanındaki çelişkilerle kar-

şılaştırır. Detaylı bir araştırmaya

dayanan saptamaların rasyonelleri

için, çözüm için, diyalog hoşgörü ve

uzlaşmayı önemser. Tüm otorite ve

tarafların dışında/eşit mesafesinde

kalınarak, her zaman OBJEKTİF BİR

PERSPERKTİF ve DEĞERLENDİRME

olanağı sağlanmaktadır.

Bir kısım faaliyetler;

Batman Barosu, benimsediği ilke-

leri soyut savunmaktan öte, onları

hayatın içerisinde yaşatmaya çalı-

şarak, pratik gerçekliğin arayışı ile

hareket halinde, faaliyettedir. Bü-

tün faaliyetlerin sayılması yersizliği

karşısında bazı faaliyetlerine değin-

mekte yarar olacaktır.

Baromuzun etkin ve verimli bir

çalışmanın içerisine girebilmesini

sağlamak amacıyla, ülke ve toplum

gündemini oluşturan konuları kap-

sayacak şekilde “İnsan Hakları”,

“Kadın Hakları”, “Çocuk Hakları”,

“Stajyerlerin Eğitimi”, “Kamu avu-

katlarının sorunlarını izleme”, “CMK

Uygulama”, “Adli Yardım” ve “Mülte-

ci Hakları” komisyonları kurulmuş-

tur. Bu komisyonlar, alanlarındaki

sorunları araştırmakta, çözüm öne-

rileri ile birlikte hazırlanan raporla-

rı yönetimde değerlendirilerek ilgili

makamlara, kişilere ve kamuoyuna

sunmaktadır.

Böylece çok sayıda hukukçunun

toplumsal yaşamla yoğun ilişkisi

sağlanmakta; sorunlara kitlelerin

dikkati çekilmekte, ivedi ve doğru

çözümlere kavuşturulması sağlan-

maktadır.

CMK (Zorunlu Müdafilik) hizmetleri

önemli olup, bunun altyapısının ol-

ması hizmeti verimli kılacağından,

öncelikle stajyer ve müdafilerin eği-