Previous Page  39 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 48 Next Page
Page Background

barobirlik

39

BATMAN BAROSU’NUN ORGANLARI

Batman Barosu Yönetim Kurulu

Baro Başkanı

: Av. Ahmet Sevim

Baro Başkan Yrd.

: Av. Tamer Öztoprak

Genel Sekreter

: Av. Erkan Şenses

Sayman

: Av. Tayyar Ekmen

Üye

: Av. Ferman Yardımcı

Üye

: Av. Cenk Tarhan

Üye

: Av. Ömer Fırat Ocakhan

Üye

: Av. Zeynep Yılmaz

Üye

: Av. Saadet Şahin

Disiplin Kurulu

Av.Vedat Mutlu özevin

Av. Zeynelabidin Tokgöz

Av.Ahmet Çelik

Denetleme Kurulu

Av. Derya Onatlı

Av. Halil Yakut

Av. Emrullah Şahin

kıstırılmış bu hayatta üreticiler tü-

keticiye, ev sahipleri naylon baraka

konutları aşıyla doyanlar sokaktaki

açlara dönmüşlerdi.

“Faili meçhul” cinayetler ölümün en

acı yanını gösterdi Batmanlılara;

“İntihar cinayetleri/sendromu” ise

bireyin bu acılardaki yetmezliğini,

acizliğini. İnsanlık tarihi, bireyin

insani özünü ve yaşamsal kaynakla-

rını sistemli bir şekilde işlevsizleş-

tirmesinin, birey/toplum üzerinde

yarattığı tahribatların tanıklıkları

ile doludur.

Avukatlar, yaşananların insanlar

üzerinde yarattığı tahribatların

“zorunlu” tanıklarıdırlar. Bu tanık-

lık, zaman zaman insani özden, ama

genellikle/zorunlu olarak, mesleğin

gereklerindendir. Barolar bu zorun-

lu ve acılı tanıkların evleridirler.

Batman, yaşamına zorunlu tanık

olan avukatların ve sığınakları Bat-

man Barosu’nun tanımına tarihle-

riyle başlamak doğru olsa gerek.

Çünkü bu tarih, 20 yılı aşkın olağan

dışı bir yönetimin, yaşanan hukuk

dışı uygulamaların yol açtığı siya-

sal, kültürel, ekonomik, sosyal ve

psikolojik sorunların; insanda ya-

rattığı tahribatların ve çözüm ara-

yışlarının tarihi ile iç içedir.

Batman (İluh), Siirt iline bağlı bir

ilçe iken, Batman avukatları da Siirt

Barosu’nun birer üyesiydiler. 16 Ma-

yıs 1990 tarihinde il olduktan sonra,

30 Mart 1991 tarihinde Batman ve

Siirt illerini kapsayan Batman Bölge

Barosu 27 kayıtlı üyesi ile kurulur.

Bu var oluşun acılı yanı, Siirt ilinde

yasanın öngördüğü yeterli avukat

sayısının olmaması nedeni ile Siirt

Barosu’nun kapanmasıdır.

Siirt ilinde yasanın öngördüğü ye-

terli avukat sayısına ulaşıldığında,

yeniden baronun kuruluşu için Bat-

man Barosu bir bütün olarak he-

yecanla çalışmaya başlamıştır. Bu

heyecan, yerleşim alanlarının geniş-

liği ve savunma hakkının gereği gibi

yerine getirebilmesi ihtiyaçlarının

yanında, Batman

Barosu’nu doğu-

ran Siirt Barosu’nu

doğurma; eşit ve

özgür bir kardeş

kuruma kavuşma,

omuzlanan

kutsal

emaneti sahiplerine

teslim etme heyeca-

nıdır.

Siirt-Batman avukat-

larının uzun yıllara

dayanan yol birliği,

hak savunuculuğunun

onurlandır ılmasının,

olumlu değerlerle zen-

ginleştirilmesinin somut

biçimidir.

24 Ocak 2001 tarihinde

Siirt Barosu kurulur. 5 dö-

nem “Bölge Barosu” olarak

faaliyet yürüten baromuz,

24 Ocak 2001 tarihinden

itibaren, kalan 52 kayıtlı

üyesi ile “Batman Barosu”

olarak faaliyetlerine devam

eder.

Son yıllarda baromuzun üye sayısı

hızla artmıştır. Bugün, baromuza

kayıtlı

57 kadın 227 erkek üye ol-

mak üzere toplam 284 a

vukat gö-

rev yapmaktadır. Halen baromuzun

22 stajyer

avukatı bulunmaktadır.

Batman il merkezi, Sason, Kozluk

ve Gercüş ilçelerinde adliye bulun-

maktadır. Beşiri ve Hasankeyf ilçe-

lerinde adliye bulunmamaktadır.

Bu ilçelerden sadece birinde, Kozluk

ilçesinde, bir avukat bulunmakta,

diğer avukatların tamamı Batman

kent merkezinde görev yapmakta-

dır. Batman ilinin son nüfus sayımın-

da 566.633 olan toplam nüfusunun

393bini il merkezinde yaşamakta-

dır… İlin ekonomik alt yapısında ciddi bir

gelişme olmamasına rağmen, avu-

kat sayısındaki hızlı artış; baromu-

zun görev ve sorumluluk yükünü

arttırmasının yanında, meslek he-

yecanı ve etiğine sahip genç hukuk-

çuların katılımı ile baromuza her

dönem yenilenen perspektifler ve

güç kazandırmaktadır.

Batman Barosu’nun özgünlüğünü

belirleyen, gençliğin ve dinamiz-

minin yanında temel prensiplerine

olan bağlılığıdır.

Av. Ahmet Sevim

Batman Barosu Başkanı