Previous Page  38 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 48 Next Page
Page Background

BAROLARIMIZ

barobirlik

38

“Değerli meslektaşım, emekçi hu-

kukçu Av. Metin İraz, Toplum ve

Hukuk dergisi için “Batman Barosu”

hakkında bir yazı hazırlamamı iste-

yince, bayağı korktum ve dostumu

atlatmaya çalıştım. Fakat kararlı ve

sorumlu, yanımdan kurtulamadım.

Korktum, uzun tarihin sayısız, her-

kesçe tanımı ve biçimi kabullenmiş

olayların anlatımı istense, bunlar-

dan bir kaçını anlatmak yetebilirdi.

Oysa Batman’ın ve dolayısıyla Bat-

man Barosu’nun tarih için çok sa-

yılacak bir zaman dilimi içinde

yaşadıkları oldukça fazlaydı, bilin-

miyordu ve kabullenmemişti. Ben-

den istenen tarihin beklenmedik

rolleri yüklendiği bir baronun ve bu

Av. Zekeriya AYDIN

Batman Barosu Önceki Başkanı

BATMAN BAROSU

Geleneği ile geleceğe 25. yılında

baroya meslektaşlarımca verilmiş

onca emeğin tanımı idi.

Metin’in çabalarına, biraz çaba kata-

rak, ülkenin eşsiz güzellikteki mavi

göğünü gözlerden beyinlere akıt-

mak dileğindeyim. Madem tarihe

vurgu yaptık, konuya kent ile başla-

yalım. Batman, “İluh” adı ile su ke-

narı ovada küçük bir köy iken, 1948

yılında başındaki Raman Dağı’nda

petrolün bulunmasıyla; okul kitap-

larında, haritalarda yer aldı. Alman-

ların, Amerikalı petrol şirketlerinin

uğrak yeri oldu. Ülkenin dört bir ya-

nında iş arayanların sığınağı oldu.

Hızla büyüdü 1955 yılında belediye,

1957 yılında ilçe, 1990 yılında da

ülkenin 72. ili oldu. Zengin üretim

kaynakları, kozmopolit nüfus yapısı

ile başlangıcında “ Güneydoğu’nun

Paris’i” diye anıldı.

Bu hızlı gelişmenin sosyal yaşamda

yarattığı sorunlarına, bölgede cere-

yan eden siyasal olaylarına uygun

düşen demokratik yanıt ve insani

refleksler yerine, 24 Nisan 1979 ta-

rihinde sıkıyönetim, 25 Mayıs 1987

tarihinde biri OHAL ve sonrasında

devam eden mücavir il uygulamala-

rı ile sorunlar eklendi.

Şiddetin benimsendiği ortamın kıs-

kacında, ölümler, vatandaşın gün-

düzlerini ikindilerden bitirip, kenti

dört duvara hapsolmaya mahkûm

etti. Kaba güç egemenliğindeki dü-

zenin de çağdaş demokrasi ve hu-

kuktan eser yoktu.

Zorunlu göç, ekonomi, kültürel ve

sosyal yaşamı imkânsızlaştırma,

potansiyel suçlu muamelesi şiddet-

ler arasında tercih dayatmaları;

bireyi öğrenim hakkında, çalışma

hakkında her türlü özgürlükten

yoksun bırakıyordu. Cendereye

2002-2006 yılları arasında Batman Barosu Başkanlığı yapmış, Baro’nun temel harcında ve değerlerini

yaratmada büyük emeğe sahip müteveffa Başkanımız Av. Zekeriya Aydın’ın 2003 yılında Toplum ve Hukuk

Dergisi için yazdığı Batman’ı ve Batman Barosu’nu anlattığı yazısı, kuruluşunun 25. yılında Batman Barosu’nun

hem geleneğini hem geleceğini ortaya koyması bakımından eşsiz bir metindir. Bu vesile ile Av. Zekeriya Aydın’ı

bir kez daha anıyor, güzel insan, iyi hukukçu Başkanımıza sözü bırakmayı ahlaki bir görev biliyoruz. Yazıda

sadece Batman’a ve Batman Barosu’na ilişkin kimi güncellemeler yapılmıştır.